YÖNETİM KURULU

İZMİR ŞEHİR KOLEJİ Günümüz Türk toplumunda, Türk insanının hayatına yön veren değerler, geçmişten günümüze değin sürüp gelmekte olan geleneksel değerlerle sanayi toplumunun değerlerinin karışımından oluşmuştur. Toplumsal kültürümüzde önem arz eden değerler denilince aileye önem, din, dindarlık, vatanseverlik, hayırseverlik, yardımlaşma, ordu, kanaatkarlık, gibi değerler sayılabilir. Toplumsal yapı içinde, toplum hayatını düzenleme rolü icra eden değerler, genel ve soyut bir karaktere sahiptir. Toplumsal hayata yansımaları ise toplumsal norm ve toplumsal kurallarla olur. Toplumsal değerler bir bakıma toplumsal kurallarında temelini oluşturur. Zira değerler insanın insanla, insanın nesnelerle, insanın topyekün toplumla ilişkilerine yön veren kuralların özünü oluştururlar. Özetle bireylerce paylaşılan değerler ve normlar, toplumun varlığı, devamlılığı ve sağlığı açısından, yadsınamayacak derecede büyük önem taşır.Temel değerler arasında rekabet, dayanışma, bağımsızlık, sadakat, dürüstlük, doğruluk, namus, vatan sevgisi, başarı, bireysel başarı, cömertlik, mahremiyet, gibi olgular sayılabilir.

Değerler eğitimi geçmişinin 1980’li yıllarda Amerika’da “Karakter eğitimi” adı altında yapılan çalışmalara dayandığı görülür. Günümüze gelene kadar değerler eğitimi toplumsal bir bakış açısından bireysel bireysel bir bakış açısına doğru kaymıştır bu gün gelinen noktada ise İzmir Şehir Koleji olarak toplumsal bütünlük ve huzurun sürdürülebilmesi ancak değerlerin çocuklarımıza doğru bir şekilde aktarılmasıyla mümkün olacaktır. Bilincindeyiz.

Değer eğitimi bilginin yanında öğrencinin kişiliğini iyileştirmesi, geliştirmesi topluma karşı sorumluluklarını öğrenmesini de kapsar. Her toplum kendi değerlerini bilen, tanıyan ve yaşatan bireyler yetiştirmek ister. Değer eğitimi sayesinde bireyler içinde yaşadıkları topluma entegre olmayı, sosyalleşmeyi ve kültürel anlamda aidiyet duygusuna sahip olmayı öğrenirler.

Değerler eğitiminde İzmir Şehir Koleji’ni farklı kılan diğer bir taraf ise; değerler eğitimi programımızı alanında uzman akademisyenler kurulu tarafından hazırlanmasıdır bu kurul içinde yer alan gelişim uzmanımıza göre; değerler eğitiminin çocuğa uygun etkinlik ve örneklerle verilmesi kadar doğru zamanda verilmesi can alıcı bir öneme sahiptir. Çocuğun kişilik gelişiminin yüzde seksen oranında beş ila on yaş arasında gerçekleştiğini düşünürsek bu yaşlarda değerler eğitiminin verilmesi çocuk için kritik bir dönemi ifade eder. Yani bu yaşlarda doğru bir şekilde verilen değerler eğitimi bireyin geri kalan yaşamında onun kişiliğini ve karakterini yansıtacaktır.

Bütün eğitimciler ve anne babalar çocuklarını en iyi biçimde yetiştirmek ve toplumsal yaşama hazırlama gayreti içerisindedirler. Çocuğun erdemli bir insan olarak toplumsal yaşamda yerini alması, en az iyi bir öğrenimden geçip başarılı bir yetişkin olması kadar önemlidir. Doğruluk, büyüklere saygı, törelere ve görgü kurallarına uyma, küçüklere ve güçsüzlere yardım, adil olma ve hak gözetme gibi değerler her toplumda ve her çağda insanlar için aranan önemli nitelikler olmuştur. Bu niteliklerin çocuk ve gençlere günün toplumsal koşullarına uygun olarak değerler eğitimi ile ilgili etkinlikler doğrultusunda kazandırılması beklenmektedir.

Değerler eğitiminde çocukların ve gençlerin kendilerine ve topluma yararlı olabilecek temel değerleri psikolojik, sosyal ve motor gelişimlerine uygun olarak kazanmaları amaçlanmaktadır. Çocuğun doğuştan getirdiği iyi özellikleri ortaya çıkarmak; kişiliğin çeşitli yönleri ile gelişimini sağlamak, bireyi ve toplumu kötü ahlaktan korumak, bunun yanı sıra bireyi iyi ahlaki davranışlarla donatmak ve bunun devamını sağlamak da değerler eğitiminin amaçları arasındadır. Değerler eğitimi, ahlaki değerlerin ve prensiplerin kazandırılmasına özendiren ve bireyleri gençlikten yetişkinliğe taşıyan bir eğitim etkinliğidir. Bu yönüyle değerler eğitimi sorumluluk sahibi bireylerin ve ahlaki yargıya sahip insanların yetişmesine katkı sağlamaktadır.

Demokrasi, temel demokratik değerlerle donatılmış ve demokratik değerleri eylem olarak gerçekleştirebilen yurttaşlara gereksinim duyar. Değerler eğitiminde demokratik tutumların önemine vurgu etiksel hem de yöntembilimsel bir gerekliliktir. Temelinde kültürel çokluluk ve çeşitlilik olgularına dayalı bir toplum modelinin tanımladığı bir öğretim sürecinde aynı zamanda adil bir dünya düzeninin de koşulları; özellikle küreselleşmenin yok etmeye çalıştığı kültürel çeşitliliğin önemi ve alınması gereken önlemler değerler eğitiminde demokratik tutumların vurgulanması ile tartışılacaktır. Temel basamaklardan itibaren verilmesi gereken değerler eğitiminde sorumluluk duygusunun içselleştirilmesi en önemli sorunsaldır. Kendimizi, toplumu ve tüm dünyayı geliştirmek ve değiştirmek; sağlıklı ve verimli etik bir iletişim kurabilmek bu sorumluluktan geçmektedir.

Çocuklarınızı salt bilgiyle donatılmış öğretimin bütün kusurlarından yoksun birer bireyler olarak yetiştirebiliriz. İzmir’in en iyi tecrübeli uzman eğitim eğitim kadromuz bunun için fazlasıyla yeterlidir. Fakat bizler şehir koleji ailesi olarak çocuklarımıza sadece öğretim yapmayı değil onlara bir vizyon kazandırmayı vadediyoruz. Bir insanın vizyonu onun varlık nedeni, yaşama gayesi, inancı, örf, adet, gelenek ve görenekleri gibi konulardaki temel kabullerinin çizdiği ufuktur. Bizler çocuklarımıza vizyon yaratmalıyız, gerisini çocuklarımız sahip oldukları değerler sonucunda ortaya çıkaracaklardır. Yani vizyon çocuklarımızın sahip oldukları değerlerin anlam ve yansımasıyla zihinlerinde çizdiği bir tablodur ve bundan dolayı değerlere dayalı olmayan bir vizyondan söz edilemez.

Değer eğitiminin hedefine ulaşabilmesi için;

Bireysel değer sistemleri aydınlanmasında öğrencilere yardım için bir çok strateji ve materyallerin geliştirilmesi

Yeni fikir ve materyallerin oldukça etkili kullanımları için onlara birçok tecrübeli eğitimcinin ilgi göstermesi

Değer kavramının kurulabilmesi için çeşitli teorilerin kurulması

Çeşitli konularda değerlerle alakalı biyografilerin derlenmesi

Değer eğitiminde bir diğerine nasıl daha iyi hizmet yapılacağını öğrenmek için birçok insanla birlikteliğin sağlanması

Değer eğitimi ile ilgili araştırma hakkında birçok insana bilgi vermek önemlidir.

Toplumda hızlı yaşanan bir akım değişmeler, kaybedilen değerler ve artan sosyal olaylar karşısında, değerler ve eğitimi konusunu ön plana çıkarmıştır. Bireylerin değerleri edinebilmesi, içselleştirilmesi değerler eğitimi sayesinde olacaktır.

Değer eğitiminin iki hedefi vardır; birinci hedef, genç insanın ve bütün insanların daha karakterli bir hayat sürmesi ve hayatından memnun kalmasını sağlamaktır. İkinci hedef ise, toplumun iyiliğine katkı sağlamaktır.

Dinden ekonomiye, psikolojiden sosyolojiye, tarihten felsefeye kadar değişik alanlarda yer alan “değer” önemli bir kavramdır.

Milli değerler

Dini değerler

Evrensel değerler

İnsani değerler

Bireysel değerler

Toplumsal değerler

Ekonomik değerler

Siyasi değerler

Değer kavramı insanla ve insan yaşamıyla ilgili birçok disiplinin ilgi alanına girmektedir. Bireylerin kendileri için önemli gördükleri bazı davranış ve tutumlar vardır. Değer hayata bakış açımızı ve amaçlarımızı belirleyen aldığımız kararları etkileyen, inançlarımızı yansıtan ve prensiplerimizi oluşturan bir tercihtir.

İyi ve verimli bir değer eğitimi verilebilmesi için ülkemizdeki okulların örgüt yapısı, işleyişi ve okul kültürü yeniden sorgulanmalı, okulun amaçlarına uygun olarak tekrardan düşünülmelidir. Okulu ve değerler sistemimizi yeniden düşünmek, anlamlandırmak ve değerlendirmek gerekmektedir. Okullarda yaşanan eğitim sorunları bir taraf, teknoloji ile birlikte hızlı bir değişimin yaşandığı günümüzde aile ve toplum hayatında birçok değer yargısının değiştiğini gözlemlenebilir.

Ailede, okulda ve toplumda yaşanan “değer yitimi” veya “kaybedilen değerler” toplumda bu gün yaşanan sosyal sorunların temel sebebidir. Bu nedenle “değerler eğitimi” konusunu yeniden ele almak ve önemsemek gerekmektedir.

İyi ve verimli bir değer eğitimi verildikten sonra;

İyiyi kötüyü ayırt edebilen bireyler

Doğru yolu bulmuş bireyler

Toplumun temel değerlerine sahip çıkacak ve yön verecek bireyler

Davranışını kontrol eden bireyler

Kendisi ve başkalarıyla ilgili karar verirken adil ve dürüst olan liyakate önem verebilen bireyler

İnsanları sergilediği çirkin, kaba ve istenmeyen davranışların aksine istendik, güzel faydalı ve kibar davranışlar sergileyen bireyler

İnsani değerleri özümseyen temel hak ve özgürlükleri benimseyip uygulayan, kimseyi ötekileştirmeyen bireyler yetiştirilebilir.

NURİ ÇELENK

İzmir Şehir Koleji Yönetim Kurulu Başkanı